Disclaimer SuikervrijeLekkernij.nl

Auteursrecht en gebruik van content van deze site
Alle content op deze site blijft intellectueel eigendom van SuikervrijeLekkernij en/ of diens rechtmatige vertegenwoordiger. Ook de auteursrechten van de content van deze site blijven eigendom van SuikervrijeLekkernij en / of diens rechtmatige vertegenwoordiger.

Niets van deze site mag worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Ook is het ten strengste verboden de content van deze site te gebruiken voor pornografische, seksistische, gewelddadige, aanstootgevende, lasterlijke, politieke of discriminerende doeleinden.

SuikervrijeLekkernij behoudt ten aller tijde het recht van gebruik van de content en is daarmee bepalend in de goedkeuring van plaatsing van deze content op andere sites en het gebruik van deze content door anderen op enige andere wijze.

SuikervrijeLekkernij is daarmee gerechtigd de van SuikervrijeLekkernij gebruikte content op andere sites te laten verwijderen op straffe van rechtsvervolging indien dit in strijd is met de hierbij gestelde voorwaarden.

Bij gebruik van content van SuikervrijeLekkernij gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden.

 

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:
SuikervrijeLekkernij.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de SuikervrijeLekkernij site of informatie die door middel van de SuikervrijeLekkernij site verkregen is of die het gevolg is van beweringen en meningen, geuit in teksten en spreuken op de pagina’s van www.SuikervrijeLekkernij.nl

Ondanks de constante zorg en aandacht die de redactie.nl aan de samenstelling van SuikervrijeLekkernij.nl besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op SuikervrijeLekkernij.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

Auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud en de auteursrechtelijke aspecten van publicatie. De redactie van SuikervrijeLekkernij.nl behoudt zich het recht voor om voor haar moverende redenen en naar eigen inzicht wijzigingen aan te brengen aan de website. Zij is nimmer verplicht, noch vooraf noch achteraf, derden van deze wijzigingen op de hoogte te stellen.

SuikervrijeLekkernij.nl zal zich inspannen om de beschikbaarheid van de SuikervrijeLekkernij site zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. SuikervrijeLekkernij.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met storingen of met de onmogelijkheid de SuikervrijeLekkernij site te kunnen raadplegen.